2022 සිංහල අවුරුදු නැකැත් | පුණ්‍ය කාලය | Auspicious Times of Sinhala and Tamil New Year 2022

0 Comments

2022 සිංහල සහ හින්දු අලුත් අවුරුදු නැකැත් | පුණ්‍ය කාලය
(සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ අනුග්‍රහය මත සිංහල අවුරුදු නැකැත් කමිටුව විසින් සකස් කරන ලද නැකැත්ය…)

Supreme TV
Watch Live TV: https://www.supremetv.lk/live.html

Official Website :
https://www.supremetv.lk

Subscribe to our Supreme Now YouTube Channel : https://www.youtube.com/channel/UC5IejD1ntMKFJ8_dcfNaQ_w

Follow us on Facebook Supreme TV :
https://www.facebook.com/supremeTVLK

Follow us on Instagram :
https://www.instagram.com/supremetvnow/

Follow us on Twitter :
https://twitter.com/supremetvlk?lang=en

Follow us on Tik Tok :
https://www.tiktok.com/@supremetvlive?lang=en

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *