🔴 ආශිර්වාද බෝධි පූජාව | සද්ධර්මාලඬකාරය | 2022-09-10 | 05.00 pm

0 Comments

සහභාගීත්වය
◾ මාම්පේ ශ්‍රී විජයවර්ධනාරාම පුරාණ මහා විහාරය හා කොටගෙදර ශ්‍රී ගංගාරාමය යන උභය
විහාරාධිකාරි, කටුබැද්ද ශ්‍රී ගුණරතන පිරිවෙන් පරිවෙණාචාර්ය පූජ්‍ය ගෝනදූවේ නන්දසාර
ස්වාමීන්වහන්සේ

📺 UHF 47 – දිවයින පුරා
📺 UHF 49 – බස්නාහිර
📺 UHF 28 – දකුණ
📺 UHF 56 – සබරගමුව
📺 Dialog TV: Channel No 20
📺 Freesat: Channel No 17
📺 PEO TV: Channel No 140

Subscribe to our “Supreme Live” YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCx1_nnbbCFIzW4n_9Gw1sbA

Follow us on “Supreme TV” Facebook:
https://www.youtube.com/channel/UC5IejD1ntMKFJ8_dcfNaQ_w

Follow us on “Supreme Live” Facebook:
https://www.facebook.com/Supreme-Live-102188835984829/

Follow us on Instagram:
https://www.instagram.com/supremetv.lk

Official Website:
https://www.supremetv.lk

#Binara_Poyaday #poyaday #Poya_Live #SupremeNow #SupremeTV #srilanka #Nikini #nikini_poya #buddhism #buddha #buddhist #poya #temple #Saddharmalankaraya #සද්ධර්මාලඬකාරය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *