🔴 අටසිල් හා ⁣තෙරුවන් වන්දනාව | සද්ධර්මාලඬකාරය | 2022-08-11 | 06.30 am

0 Comments

අනුශාසනාව ගම්පහ බණ්ඩාරවත්ත විද්‍යාවංශ මහ පිරිවෙනේ ආගමික කෘත්‍ය සංවිධායක පූජ්‍ය රත්නාගල සාසන තිලක ස්වාමීන්වහන්සේ.

Dialog TV: Channel No 20
UHF 49 now on Colombo, Kalutara & Gampaha
Island wide on UHF 47
Freesat: Channel No 17

Subscribe to our Supreme TV YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC5IejD1ntMKFJ8_dcfNaQ_w

Watch Live TV: https://www.supremetv.lk/live.html

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/supremelivenews

Follow us on Instagram: .0https://www.instagram.com/supremetv.lk

Official Website: https://www.supremetv.lk

#Nikini_Poyaday #poyaday #Poya_Live #SupremeNow #SupremeTV #srilanka #Nikini #nikini_poya #buddhism #buddha #buddhist #poya #temple #Saddharmalankaraya #සද්ධර්මාලඬකාරය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *