🔴අටසිල් හා ⁣තෙරුවන් වන්දනාව | සද්ධර්මාලඬකාරය | 2022-09-10 | 06.30 am

0 Comments

අනුශාසනාව මාම්පේ ශ්‍රී විජයවර්ධනාරාම පුරාණ මහා විහාරය හා කොටගෙදර ශ්‍රී ගංගාරාමය යන උභය විහාරාධිපති ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය පූජ්‍ය කුඹුකේ චන්දාලෝක මාහිමිපාණන් වහන්සේ

📺 UHF 47 – දිවයින පුරා
📺 UHF 49 – බස්නාහිර
📺 UHF 28 – දකුණ
📺 UHF 56 – සබරගමුව
📺 Dialog TV: Channel No 20
📺 Freesat: Channel No 17
📺 PEO TV: Channel No 140

Subscribe to our Supreme TV YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC5IejD1ntMKFJ8_dcfNaQ_w

Watch Live TV: https://www.supremetv.lk/live.html

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/supremelivenews

Follow us on Instagram: .0https://www.instagram.com/supremetv.lk

Official Website: https://www.supremetv.lk

#Binara_Poyaday #poyaday #Poya_Live #SupremeNow #SupremeTV #srilanka #Nikini #nikini_poya #buddhism #buddha #buddhist #poya #temple #Saddharmalankaraya #සද්ධර්මාලඬකාරය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *