සජීවී | ධර්ම සංග්‍රාමය – හිමි දිරිය | පෙ.ව 06.30 | 2023-02-05

0 Comments

අනුශාසනාව ඊදඬු පිට අමිතානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ.

UHF 47 – දිවයින පුරා
UHF 49 – බස්නාහිර
UHF 28 – දකුණ
UHF 56 – සබරගමුව
UHF 32 – වයඹ
Dialog TV: Channel No 20
Freesat: Channel No 17
PEO TV: Channel No 140

Subscribe to our “Supreme TV” YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UC5IejD1ntMKFJ8_dcfNaQ_w

Subscribe to our “Supreme Live” YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCx1_nnbbCFIzW4n_9Gw1sbA

Follow us on “Supreme Live” Facebook:
https://www.facebook.com/Supreme-Live-102188835984829/

Follow us on Instagram:
https://www.instagram.com/supremetv.lk

#duruthupoya #poyaday #lka #srilanka #supremetv #buddhism #buddhist #buddha #dharmasangramaya #valimaluwa