සජීවී | ධර්ම සංග්‍රාමය – පුංචි දහම් පැන | පෙ.ව 10.00 | 2022-10-09

0 Comments

සහභාගීත්වය

▪️ පානදුර ගල්ගොඩ ‌‌ඓතිහාසික ශ්‍රී මහා විහාරාධිපති පූජ්‍යපාද පොතුපිටියේ පඤ්ඤාසේකර නායක ස්වාමීන්වහන්සේ.

▪️ කළුතර විද්‍යාලය/ පානදුර රාජකීය විද්‍යාලය/ වලාන මහානාම විද්‍යාලය/ පානදුර සිරි සීවලී මහා විද්‍යාලයන්හි හිටපු විදුහල්පති, විද්‍යානිකේත කීර්ති, දේශ බන්ධු, ලංකා පුත්‍ර එච්. සරත්චන්ද්‍ර සිල්වා මහතා.

📺 UHF 47 – දිවයින පුරා
📺 UHF 49 – බස්නාහිර
📺 UHF 28 – දකුණ
📺 UHF 56 – සබරගමුව
📺 Dialog TV: Channel No 20
📺 Freesat: Channel No 17
📺 PEO TV: Channel No 140

Subscribe to our “Supreme Live” YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCx1_nnbbCFIzW4n_9Gw1sbA

Follow us on “Supreme TV” Facebook:
https://www.facebook.com/supremeTVLK

Follow us on “Supreme Live” Facebook:
https://www.facebook.com/Supreme-Live-102188835984829/

Follow us on Instagram:
https://www.instagram.com/supremetv.lk

Official Website:
https://www.supremetv.lk

#vappoya #poyaday #lka #srilanka #supremetv #buddhism #buddhist #buddha #dharmasangramaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *