සජීවී | ධර්ම සංග්‍රාමය – පුංචි දහම් පෙරළිය | පෙ.ව 10.00 | 2023-01-06

0 Comments

සහභාගීත්වය
▪️පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ධර්මාචාර්ය කදුරුවාවේ නන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ
▪️කළුතර විද්‍යාලය/ පානදුර රාජකීය විද්‍යාලය/ නල්ලූරුව සිරි සීවලී මහා විද්‍යාලය / වලාන මහානාම විද්‍යාලයන්හි හිටපු විදුහල්පති, විද්‍යානිකේත කීර්ති, දේශ බන්ධු, ලංකා පුත්‍ර එච්. සරත්චන්ද්‍ර සිල්වා මහතා.

UHF 47 – දිවයින පුරා
UHF 49 – බස්නාහිර
UHF 28 – දකුණ
UHF 56 – සබරගමුව
UHF 32 – වයඹ
Dialog TV: Channel No 20
Freesat: Channel No 17
PEO TV: Channel No 140

Subscribe to our “Supreme TV” YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UC5IejD1ntMKFJ8_dcfNaQ_w

Subscribe to our “Supreme Live” YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCx1_nnbbCFIzW4n_9Gw1sbA

Follow us on “Supreme Live” Facebook:
https://www.facebook.com/Supreme-Live-102188835984829/

Follow us on Instagram:
https://www.instagram.com/supremetv.lk

#duruthupoya #poyaday #lka #srilanka #supremetv #buddhism #buddhist #buddha #dharmasangramaya