සජීවී | ධර්ම සංග්‍රාමය – ආශිර්වාද පූජාව | ප.ව 5.00 | 2023-05-05

0 Comments

සහභාගීත්වය
පූජ්‍ය මොරගල හේමරංසි ස්වාමීන්වහන්සේ

📺 UHF 47 – දිවයින පුරා
📺 UHF 49 – බස්නාහිර
📺 UHF 28 – දකුණ
📺 UHF 56 – සබරගමුව
📺 UHF 32 – වයඹ
📺 Dialog TV: Channel No 20
📺 Freesat: Channel No 17
📺 PEO TV: Channel No 140

Subscribe to our “Supreme Live” YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCx1_nnbbCFIzW4n_9Gw1sbA

Follow us on “Supreme TV” Facebook:
https://www.facebook.com/supremeTVLK

Follow us on “Supreme Live” Facebook:
https://www.facebook.com/Supreme-Live-102188835984829/

Follow us on Instagram:
https://www.instagram.com/supremetv.lk

Official Website:
https://www.supremetv.lk

#vesakpoya #poyaday #vesak2023 #lka #srilanka #supremetv #buddhism #buddhist #buddha #dharmasangramaya #himidiriya #poyalive #vesakpoya2023 #ashirwadapoojawa