වැලිමළුව | ප.ව 09.00 | 2022-11-07

0 Comments

මෙවර විද්වත් මඬුල්ල
▪️ පූජ්‍ය නෙලුවාකන්දේ ඥාණානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ.
▪️ පූජ්‍ය විලච්චියේ පඤ්ඤාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ.
▪️ එච්.ඩී. බර්ටි ලයනල් ගුණතිලක මහතා
▪️ සුසිල් කුමාර වන්නිආරච්චි මහතා.

පූරක
▪️ සම්පත් අතාවුද
▪️ අජන්ත ප්‍රනාන්දු

📺 UHF 47 – දිවයින පුරා
📺 UHF 49 – බස්නාහිර
📺 UHF 28 – දකුණ
📺 UHF 56 – සබරගමුව
📺 Dialog TV: Channel No 20
📺 Freesat: Channel No 17
📺 PEO TV: Channel No 140

Subscribe to our “Supreme Live” YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCx1_nnbbCFIzW4n_9Gw1sbA

Follow us on “Supreme TV” Facebook:
https://www.facebook.com/supremeTVLK

Follow us on “Supreme Live” Facebook:
https://www.facebook.com/Supreme-Live-102188835984829/

Follow us on Instagram:
https://www.instagram.com/supremetv.lk

Official Website:
https://www.supremetv.lk

#valimaluwa #Illpoya #poyaday #lka #srilanka #supremetv #buddhism #buddhist #buddha #dharmasangramaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *