“මේ බදු වියදම් කරන්නෙ අපිට ගහන්නයි, අපිව අන්දන්නයි” – පුබුදු ජයගොඩ | 2022.10.16

0 Comments

“මේ බදු වියදම් කරන්නෙ අපිට ගහන්නයි, අපිව අන්දන්නයි” – පුබුදු ජයගොඩ | 2022.10.16

📺 UHF 47 – දිවයින පුරා
📺 UHF 49 – බස්නාහිර
📺 UHF 28 – දකුණ
📺 UHF 56 – සබරගමුව
📺 Dialog TV: Channel No 20
📺 Freesat: Channel No 17
📺 PEO TV: Channel No 140

Subscribe to our “Supreme TV” YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UC5IejD1ntMKFJ8_dcfNaQ_w

Follow us on “Supreme TV” Facebook:
https://www.facebook.com/supremeTVLK

Follow us on “Supreme Live” Facebook:
https://www.facebook.com/Supreme-Live-102188835984829/

Follow us on Instagram:
https://www.instagram.com/supremetv.lk

Official Website:
https://www.supremetv.lk

#lka #breaking_news #srilanka #supremelive #supremetv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *