මහ බැංකු අධිපතිවරයා සමග සිදු කළ විශේෂ සාකච්ඡාව | 2022-10-22

0 Comments

වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය හා බදු සංශෝධනය පිළිබඳව මහ බැංකු අධිපතිවරයා සමග සිදු කළ විශේෂ සාකච්ඡාව…

📺 UHF 47 – දිවයින පුරා
📺 UHF 49 – බස්නාහිර
📺 UHF 28 – දකුණ
📺 UHF 56 – සබරගමුව
📺 Dialog TV: Channel No 20
📺 Freesat: Channel No 17
📺 PEO TV: Channel No 140

Subscribe to our “Supreme Live” YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCx1_nnbbCFIzW4n_9Gw1sbA

Follow us on “Supreme TV” Facebook:
https://www.facebook.com/supremeTVLK

Follow us on “Supreme Live” Facebook:
https://www.facebook.com/Supreme-Live-102188835984829/

Follow us on Instagram:
https://www.instagram.com/supremetv.lk

Official Website:
https://www.supremetv.lk

#present_Sri Lankan_economic_crisis #lka #breaking_news #srilanka #supremelive #supremetv #Nandalal_Weerasinghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *