බලශක්ති පිරිවැය අවම කිරීම අපේ සැලසුමයි – එරික් සෝල්හයිම් | 2023-01-27

0 Comments

බලශක්ති පිරිවැය අවම කිරීම අපේ සැලසුමයි – එරික් සෝල්හයිම් | 2023-01-27

📺 UHF 47 – දිවයින පුරා
📺 UHF 49 – බස්නාහිර
📺 UHF 28 – දකුණ
📺 UHF 56 – සබරගමුව
📺 UHF 32 – වයඹ
📺 Dialog TV: Channel No 20
📺 Freesat: Channel No 17
📺 PEO TV: Channel No 140
Subscribe to our “Supreme TV” YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UC5IejD1ntMKFJ8_dcfNaQ_w
Follow us on “Supreme Live” Facebook:
https://www.facebook.com/Supreme-Live-102188835984829/
Follow us on Instagram:
https://www.instagram.com/supremetv.lk
Official Website:
https://www.supremetv.xn--lk-0fi2mua4ewa3f5d/
#news #Report #NewsReport #Breaking #lka #srilanka #Newsupdate #Crisis #TV #BreakingNews #Newsalart #Supreme #live #LIVE #FacebookLive #Fb #Facebookstatus #Facebookpage #Facebookpost #coverage #Cover #SLnews #srilankadaily #newstream #newsfeed #newsite #politics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *