පාර්ලිමේන්තු සජීවී විකාශය | 2022-09-06

0 Comments

පාර්ලිමේන්තු සජීවී විකාශය | Parliament Live

📺 UHF 47 – දිවයින පුරා
📺 UHF 49 – බස්නාහිර
📺 UHF 28 – දකුණ
📺 UHF 56 – සබරගමුව
📺 Dialog TV: Channel No 20
📺 Freesat: Channel No 17
📺 PEO TV: Channel No 140

Subscribe to our Supreme TV YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC5IejD1ntMKFJ8_dcfNaQ_w

Watch Live TV: https://www.supremetv.lk/live.html

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/supremelivenews

Follow us on Instagram: .0https://www.instagram.com/supremetv.lk

Official Website: https://www.supremetv.lk

#Sri Lanka_Parliament #Parliament _of _Sri Lanka #Parliament #Sri Lankan_Government #Sri Lanka_cabinet #ranilwickremesinghe #SriLanka_economic crisis #පාර්ලිමේන්තු _සජීවී_විකාශය #Economic problem #precident

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *