තවත් නව රිද්මයේ විරෝධතාවක් විරෝධතා භූමියේ

0 Comments

තවත් නව රිද්මයේ විරෝධතාවක් විරෝධතා භූමියේ

Dialog TV: Channel No 20
Island Wide : UHF 47
Western Province : UHF 47 / 49
Southern Province : UHF 28 / 47 / 51
Sabaragamuwa Province : UHF 56
Eastern Province : UHF 47 / 51
North Western Province : UHF 32 / 47
North Central Province : UHF 32 / 47
Central Province : UHF 41 / 47
Uva Province : UHF 30 / 47 / 51

Supreme TV
Watch Live TV: https://www.supremetv.lk/live.html

Official Website :
https://www.supremetv.lk

Subscribe to our Supreme Now YouTube Channel : https://www.youtube.com/channel/UC5IejD1ntMKFJ8_dcfNaQ_w

Follow us on Facebook Supreme TV :
https://www.facebook.com/supremeTVLK

Follow us on Instagram :
https://www.instagram.com/supremetvnow/

Follow us on Twitter :
https://twitter.com/supremetvlk?lang=en

Follow us on Tik Tok :
https://www.tiktok.com/@supremetvlive?lang=en

#SriLankaNews #SupremeNow #lka #publicprotest #gallfaceprotest #SriLankaNews