ජෙරම් නම් දේවගැතිවරයාට ජනපති නියෝගයෙන් පුළුල් පරීක්ෂණ

0 Comments

ජෙරම් නම් දේවගැතිවරයාට ජනපති නියෝගයෙන් පුළුල් පරීක්ෂණ

Supreme TV FaceBook පිටුවට පිවිසෙන්න 👌
https://www.facebook.com/supremeTVLK

Supreme TV Tiktok චැනලයට පිවිසෙන්න 👌
https://www.tiktok.com/@supremetvlk

#MadeMyDay #Supremetv #Supremetvlk #Supremelive #SupremeNews