එක්සත් ජනරජ පෙරමුණ නම් නව පක්ෂය හෙළ උරුමයේම දිගුවක් බව පාඨලී නුවරදී කියයි

0 Comments

එක්සත් ජනරජ පෙරමුණ නම් නව පක්ෂය හෙළ උරුමයේම දිගුවක් බව පාඨලී නුවරදී කියයි

Supreme TV FaceBook පිටුවට පිවිසෙන්න 👌
https://www.facebook.com/supremeTVLK

Supreme TV Tiktok චැනලයට පිවිසෙන්න 👌
https://www.tiktok.com/@supremetvlk

#MadeMyDay #Supremetv #Supremetvlk #Supremelive #SupremeNews