අද ප්‍රශ්නය

දුර්ගා මාතාව බවට පත්වන්නේ කවුද?

CHANNEL 16

CHANNEL 20

CHANNEL 17